• വിലാസം നമ്പർ 121, ഛുംഹന് റോഡ്, ഇവ്, ചൈന
  • ഫോൺ +8615167159995
  • ഇമെയിൽ info@gemnice.com
  • സ്ംസ്൦൧
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩
  • സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫
  • youtube