• អាសយដ្ឋាន លេខ 121, Chunhan ផ្លូវ, យីវូប្រទេសចិន
  • ទូរស័ព្ទ +8615167159995
  • អ៊ីម៉ែល info@gemnice.com
  • sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • youtube